Strona się ładuje... Czas ładowania zależy od szybkości Twojego połączenia internetowego!

Używaj Dwóch Parametrów! Proces czyszczenia i rozdzielenia fazy w przemyśle spożywczym

Mętno jest parametrem odgrywającym coraz ważniejszą rolę obok pomiaru przewodności w procesie czyszczenia i rozdzielenia fazy. Pomiar mętności jest niezbędny gdy wymagana jest pełna kontrola zawartości cząsteczek stałych jak i równie obecności zasad, kwasów i wody, lub gdy wymagamy kontroli zanieczyszczenia medium. Związek mętności i przewodnictwa pozwala indywidualnie rozdzielić etap czyszczenia, pozwala w pełni rozdzielić produkt i środki czyszczące gdy zawartość produktu jest przetłaczana rurami, jak też pozwala na indywidualne wyróżnienie produktu co podnosi jego jakość.

Używanie niezawodnego wyposażenia w instalacjach czyszczących zapewnia pełną kontrolę oraz oszczędza koszty!

ITM-3

Rys. 1 Mierniki mętności ITM-3 i miernik przewodności ILM-4 (od lewej do prawej) oraz przyłącza EHG

Koszty serwisowania powstające z zużywania oraz starzenia się czujników, w dodatku przybywanie kosztów dodatkowych są także bardzo ważne w doborze przyrządów pomiarowych. Największe znaczenie dla rozdzielenia fazy w instalacjach czyszczących mają oczywiście takie parametry jak wysoka dokładność, powtarzalność i jak najkrótszy czas odpowiedzi przyrządu. Bez spełnienia tych parametrów nie możliwe jest zagwarantowanie godnego zaufania procesu czyszczenia oraz zachowanie kosztownych środków czyszczących. Miernik przewodności ILM-4 firmy Anderson-Negele (rys. 1) całkowicie spełnia te wymagania.

Przewodność bezwzględna cieczy zmienia się wraz ze zmianą temperatury, dlatego też miernik przewodności najpierw przelicza przewodność aktualną mierzoną przez czujnik, używając zależności od czynnika mierzonego, otrzymując przewodność wzglę dną przy temperaturze 25°C. Ta zależność znana jest jako współczynnik temperatury (Tk). Określa on procentową zmianę przewodności medium dla każdego stopnia Kelvina, jako proporcje przewodności przy 25°C. Woda i inne płyny wodne mają wartość współczynnika oko o 2%/K, które odpowiadają podstawowemu układowi ILM-4. W następstwie tego jakikolwiek miernik przewodności wymaga stosowania czujnika temperatury w celu kompensacji skoku temperatury mierzonego medium. Dlatego też miernik przewodności ILM-4 posiada standardowo wbudowany czujnik temperatury. Gdy następuje przełączenie pomiędzy dwoma fazami środków

Zmiana przewodności przy zmianie fazy

Rys. 2 Wykres ilustrujący zmianę przewodności przy zmianie fazy

czyszczących, szybkość kompensacji temperatury w zależności od czynnika ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli reakcja przyrządu pomiarowego jest bardzo wolna, wtedy proces przełączenia pomiędzy dwoma czynnikami mierzonymi przy różnych temperaturach zabiera niepotrzebnie dłuższy czas, ponosząc dodatkowe koszty. ILM-4 z przeciętnym 50% czasem odpowiedzi 1,2 sekundy oszczędza dodatkowe koszty. Jeżeli rozważamy typową zmianę od pierwszej wody płuczącej (przy 20 °C) do zasady (przy 80°C), wtedy wartość przewodności wznosi się z powodu momentalnie niewystarczającej kompensacji, krzywa przebiega bardzo stromo odbiegając od faktycznej wartości przewodności zasady, a następnie powraca do faktycznej warto ci mierzonej (rys. 2).

Ważnym jest osiąganie korzyści w rozdzieleniu fazy wynikającą z szybkości zmiany warunków pracy: dzięki szybkiej zmianie przewodnictwa (krótki czas odpowiedzi miernika) możliwe jest szybkie przełączenie procesu. Dzięki temu możliwe jest używanie mniejszej ilości środków czyszczących. Dlatego te powtarzalność jest bardzo ważną częścią tego procesu. Ażeby zagwarantować pewne rozdzielenie fazy, ważnym jest, że przełączenie znajduje miejsce zawsze w tym samym punkcie. Właśnie z tym związana jest ważna dla nas jako procesu czyszczenia oraz, oczywiście jak już wspomniano wcześniej, oszczędność środków czyszczących. Zakres stosowania miernika przewodności dla tego rodzaju aplikacji jest szerszy, niż tylko odróżnianie różnych środków czyszczących. Przyrząd ten jest używany także do „pełnej kontroli” środków czyszczących takich jak zasady lub kwasy. Wymaganie stosowania dodatku małych ilości wysoko skoncentrowanych środków czyszczących w istniejących roztworach jest dokonywane aż do osiągnięcia wymaganej koncentracji.

Miernik przewodności ILM-4 może zostać użyty do zautomatyzowania tego procesu. Koncentracja zasad lub kwasów podnosi znaczenie i jako procesu czyszczenia dzięki zastosowaniu parametru przewodności. Pozwala to na pełną, automatyczną kontrolę parametru przewodności dzięki któremu może zostać zwiększona, wymagana dawka ilości środka czyszczącego. Powtarzalność przyrządu jest tu tak samo ważna dla zwiększenia dawki środka czyszczącego, jak w wcześniej wspomnianym procesie rozdzielenia fazy! Jakość dokonywanego procesu czyszczenia i potencjalne oszczędności z tego wynikające zależą w dużej mierze właśnie od tego parametru. Z 11 zakresami pomiarowymi oraz powtarzalnością <1% odnoszącą się do pełnego zakresu miernika, miernik ILM-4 jest bardzo dobrą perspektywą pełnej kontroli oraz zoptymalizowania i zautomatyzowania procesu czyszczenia w procesie produkcyjnym!

W kontraście przewodnościowych technik pomiarowych, pomiar metodą indukcyjną ma tutaj przewagę nad innymi metodami pomiarowymi ze względu na mniejsze zużywanie się czujników. Czujnik jest bezpośrednio dopasowany do instalacji CIP- przez zastosowanie jednego przyłącza procesowego z gwintem higienicznym G1” dopasowanym do przyłączy montażowych np. do spawania.

Jeżeli w rozdzieleniu fazy różnych środków czyszczących (zasady/kwasy/woda) zachodzi konieczność wykrywania zawiesin ciał stałych lub też detekcji materiałów stałych, wtedy to bardzo pomocne jest zastosowanie dodatkowego przyrządu w postaci miernika mętności. Jest to szczególnie wartościowa pomoc jeżeli zachodzi potrzeba wykrywania pozostałości produktu lub też innych zabrudzeń w środkach czyszczących, lub też jeżeli zachodzi potrzeba monitorowania filtrów. Kiedy przetłaczany produkt opuści rurociąg przed czyszczeniem, zmiana pomiędzy produktem a wodą zostanie całkowicie i pewnie dostrzeżona przez miernik mętności. W wszystkich podanych przykładach, parametr powtarzalności jest bardziej ważny niż całkowita wartość mierzona, bardzo ważnym jest tu przełączanie procesu zawsze w tym samym punkcie; wartość całkowita w punkcie gdzie ma miejsce przełączanie procesu nie jest, w stosunku do innych parametrów, odnośna. Mówiąc w skrócie, powtarzalność jest bardzo ważnym kryterium w celu zapewnienia wysokiej jakości standardów oraz ekonomicznej pracy. Dla tego rodzaju względnie prostego zadania pomiarowego nie wymagane jest używanie bardzo kosztowych przyrządów pomiarowych pracujących w standaryzowanych jednostkach pomiarowych jak np. NTU (Nephelometric Turbidity Units). W pełni wystarczającym jest tu zastosowanie całkowicie ekonomicznego przyrządu pomiarowego, zapewniającego wysoką powtarzalność jakim jest ITM-3 (rys. 1), który działa na zasadzie rozproszenia wstecznego podczerwieni, mierzącego proces w jednostkach %. 

Zależność pomiędzy mętnością mierzoną miernikiem ITM-2 a koncentracją różnych produktów spożywczyc

Rys. 3 Zależność pomiędzy mętnością mierzoną miernikiem ITM-3 a koncentracją różnych produktów spożywczych

Związek mętności i przewodności pozwala użytkownikowi określić wszystkie parametry odnośnie procesu czyszczenia instalacji, dlatego też zostaje przez to zoptymalizowany proces czyszczenia co przynosi redukcje kosztów. Szczególnie ekonomicznym i spełniającym wszelkie wymagania rozwiązaniem, jest zastosowanie urządzeń pomiarowych firmy Anderson-Negele; zastosowania miernika przewodności ILM-4 oraz  Pozwala to na indywidualne rozdzielenie stadium czyszczenia, pozwala dokładnie i niezawodnie rozdzielić proces produkcyjny i czyszczenia gdy przeprowadzamy deflację zawartości linii produktu z wodą, i wtedy otrzymujemy indywidualny, wysokiej jakości produkt. Obydwa, proponowane przyrządy pomiarowe zostały zaprojektowane z ważnym parametrem wykonywania bardzo wysokiej powtarzalności pomiarów, generując długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Dlatego też są one niezastąpione, bądź to stosowane oddzielnie lub też razem, dla każdej instalacji czyszczącej, spełniając całkowicie wymagania procesu czyszczenia. Faktem jest także to iż oba przyrządy pomiarowe można z łatwością zaadoptować w miejsce montażowe, używając jednego higienicznego przyłącza montażowego np. do spawania. Faktem jest bardzo łatwa możliwość zaadoptowania przyrządów w miejsce pomiarowe, używając jednego z przyłączy montażowych np. przyłącze cylindryczne do spawania, których montaż jest bardzo prosty co oszczędza czas montażu. Szybka, i dlatego ekonomiczna, wysokiej jakości technika montażu tych dwóch przyrządów pomiarowych jest zapewniona także poprzez stosowanie higienicznych przyłączy rurowych EHG o figurze T (rys. 1). Są one z łatwością łączone w jedną całość w istniejących odcinkach rur poprzez zastosowanie metody spawania. Taka metoda jest w szczególności stosowana dla małych średnic rur gdzie spawanie cylindrycznych przyłączy montażowych może być utrudnione. Miernik przewodności ILM-4 może być zintegrowany z przyłączem montażowym, w wymaganym punkcie pomiarowym, z higienicznym przyłączem montażowym EHG od średnicy DN40. Dla miernika mętności ITM-3 istnieje możliwość zastosowania przyłącza EHG w rurach już od średnicy DN25. Przyrządy pomiarowe mogą być także wyposażone w szeroką gamę przyłączy montażowych Anderson-Negele, m.in. z takimi przyłączami typuVarivent, TriClamp, mleczarskie DIN11851, DRD, APV-Line i BioControl. Kombinacja miernika przewodności i miernika mętności jest w szerokim stopniu stosowana w tego typu aplikacjach. Umieszczone w artykule zdjęcie pokazuje stację czyszczącą CIP- z 8 liniami. Zastosowane tam mierniki przewodności doskonale wykonują rozdzielenie fazy różnych środków czyszczących. 

Mierniki mętności w rurociągach z produktem wykonują m.in. rozróżnienie różnych produktów jak np. mleko lub jogurt i środki czyszczące, i dlatego też określają proces z ważnymi kryteriami przełączania dla odróżnienia między fazą produkcji i fazą czyszczenia, jak i również pomiędzy poszczególnymi produktami.

Ogólne informacje

Miernik przewodności ILM-4ILM-2, EMZ-352

· rozdzielenie fazy produktu i środków czyszczących

· pomiar koncentracji środków czyszczących

· zakres pomiarowy 0…1mS/cm do 0…1000mS/cm

· kompatybilność z procesem czyszczenia CIP-/SIP- do 140°C

· montaż w rurach DN40 i większych

· kompletne wykonanie ze stali kwasoodpornej ; czujnik z PEEK

· 2 wyjścia analogowe dla przewodności i temperatury

· indukcyjna metoda pomiarowaITM-2, EMZ-132Mierniki m
ętności względnej ITM-3

· rozdzielenie różnych produktów oraz kontrola jakości produktu

· detekcja punktu przełączania przy opróżnianiu produktu w rurach

· monitoring filtrów

· kompatybilność z procesem czyszczenia CIP-/SIP- do 140°C

· montaż w rurach DN25 i większych

· wykonanie ze stali kwasoodpornej; czujnik z PEEK optyka szkło kwarcowe

· metoda pomiarowa na zasadzie rozproszenia wstecznego podczerwieni


Mierniki mętności względnej ITMITM

· rozdzielenie różnych produktów oraz kontrola jakości produktu

· detekcja zmiany produktu od wody przy opróżnieniu rury przed czyszczeniem

· monitoring filtrów

· kompatybilność z procesem czyszczenia CIP-/SIP- do 120°C

· montaż w rurach DN40 do DN100

· wykonanie ze stali kwasoodpornej; optyka szkło kwarcowe

· metoda pomiarowa na zasadzie transmisji światła podczerwonego

 

Komentarze są zamknięte